Faktaark 2: : FlexTur og PlusTur 2015 til 2021

twitterlinkedin

Flextur og FlexPlus (åben flextrafik) er blevet mere udbredt i perioden 2015 til 2021 som supplement til den kollektive trafik. Antallet af ture udgør dog kun 0,41 % (2021) af det samlede antal busture. Kommunerne betalte i gennemsnit cirka 140,00 kr. pr. tur i tilskud til den åbne flextrafik.

Lasse Repsholt, cand.scient.pol & HD(R)

Flextrafikkens andel af den kollektive trafik

FlexTur og PlusTur (åben flextrafik) udgør i alle trafikselskaber og stort set alle kommuner et godt supplement til den kollektive trafik. Trafikselskabet Movia beskriver de to ordninger således:

Flextrafik uden visitering kan benyttes af alle borgere helt på linje med bus, tog og metro. Der køres ikke efter en fast køreplan, men turen skal bestilles senest to timer før ønsket afgang. Det er ikke nødvendigt at gå ned til et stoppested, da du bliver hentet på den ønskede adresse.

  • Flextur: Et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse mod egenbetaling i og mellem de kommuner, der tilbyder flextur, som supplement til den traditionelle kollektive trafik i tyndt befolkede områder. Flextur skal bestilles senest 2 timer før ønsket afgang.
  • Plustur: Et kollektivt transporttilbud på den del af rejsen, hvor bus og tog ikke rækker. Plustur fremsøges på rejseplanen, som en del af den samlede rejse, men skal bestilles individuelt senest 2 timer før ønsket afgang.

Siden 2015 er der gradvist kommet flere passagerer til de to ordninger. I 2021 benyttede 780.700 passagerer denne mulighed og heraf udgjorde cirka 45.000 rejser (5,8%) PlusTur-rejser, hvor man rejser med flextrafik til det nærmeste stoppested eller station som led i en kombineret rejse.

I forhold til det samlede passagertal i den lokale og regionale bustrafik udgør FlexTur og PlusTur mellem 0,22% (2015) og 0,41% (2021) af det samlede antal påstigere. Antallet af rejser med FlexTur og PlusTur er også blevet påvirket af coronakrisen. I det seneste normale år – 2019 – blev der gennemført 977.721 rejser sammenholdt med cirka 300 mio. rejser i den kollektive bustrafik (0,32%).

Omkostninger og tilskudsbehov ved FlexTur og PlusTur

Passagerer der bestiller FlexTur og PlusTur betaler selv for rejsen ud fra takster fastsat af trafikselskabet for deres respektive områder, og der ydes samtidig et offentligt tilskud fra kommunen for at holde brugerbetalingen i et acceptabelt leje. I 2021 blev der i gennemsnit ydet mellem 115,5 kr. i tilskud til PlusTur og 144,4 kr. i tilskud pr. rejse til FlexTur. Tilskudsandel varierer fra trafikselskab til trafikselskab og fra år til år.

Til sammenligning udgjorde tilskudsbehovet for rejser i den kollektive bustrafik i gennemsnit hhv. 13,70 kr. (2019), 25,55 kr. (2020) og 23,00 kr. (2021) målt på tværs af alle trafikselskaber og alle busruter i Danmark (Egne beregninger på baggrund af Trafikstyrelsens dataindsamling fra trafikselskaberne).

twitterlinkedin